Lle i bawb ddawnsio, meddwl, a chreu gwahanol ffyrdd o fod gyda’i gilydd.

A place for everybody to dance, to think, and make different ways of being together. 

Newyddion / News:

Everyday people poster
Everyday People Soul Funk Night

We will be dancing again on the 18 June, Neuadd Abercych Village Hall, there will be light food and drinks, please bring your own alcohol if you wish.   DJ Mr.A – brings the best soul/funk vinyl collection in west Wales, accompanied by Mr.W on visuals.   It will be a great night, bring your friends and loved ones! We do hope you can join us…   16 years+  

Places limited to 60, please book on Eventbrite:   https://www.eventbrite.co.uk/e/everyday-people-soulfunk-dance-night-with-dj-mr-a-tickets-334677628797    

Byddwn yn dawnsio eto ar y 18 Mehefin, Neuadd Bentref Neuadd Abercych, bydd bwyd ysgafn a diodydd, plis dewch a’ch alcohol eich hun os dymunwch.   DJ Mr.A – sydd â’r casgliad finyl soul/ffync gorau yng ngorllewin Cymru ac yng nghwmni Mr.W ar y delweddau.   Bydd yn noson wych, dewch â’ch ffrindiau a’ch anwyliaid! 16 oed+  

https://www.eventbrite.co.uk/e/everyday-people-soulfunk-dance-night-with-dj-mr-a-tickets-334677628797      

GADEWCH I NI DDAWNSIO  

LET’S DANCE  

 
An equinox wellbeing walk and dance performance with Kirstie Simson and Simon Whitehead & Welsh folk music by Deuair: Ceri Owen Jones & Elsa Davies…

Taith gerdded lles cyhydol a pherfformiad dawns gyda Kirstie Simson a Simon Whitehead a cherddoriaeth werin Gymreig gan Deuair, coetir Fynnone: Ceri Owen Jones & Elsa Davies…

SUPPORTED BY/ cefnogir gan
Calon yn Tyfu Cyf/ Growing Heart Cooperative

Meet in the Fynnone woods car park for a 1.30 pm start. During a short walk you will be invited to take part in some simple movement/wellbeing exercises by Simon, who will lead you to view a performance by dancer Kirstie Simson in the woods.

At 3pm Deuair: Ceri Owen Jones & Elsa Davis will perform a set of arrangements of Welsh folk tunes and songs near the waterfall. This will end around 4pm.

Access is limited for the walk due to the steep and uneven paths, however, there is an accessible path to the concert at 3pm. Stewards will meet you in the car park.

You can come for one or both events, please let us know
Please bring warm clothing and suitable footwear, there will not be refreshments, so bring your own drinks.

Cyfarfod ym maes parcio Fynnone i ddechrau am 1.30pm. Yn ystod taith gerdded fer fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn ymarferion symud/lles syml gan Simon, a fydd yn eich arwain i weld perfformiad gan y ddawnswraig Kirstie Simson yn y goedwig.

Am 3pm bydd Deuair: Ceri Owen Jones ac Elsa Davis yn perfformio set o drefniannau o alawon a chaneuon gwerin Cymreig ger y rhaeadr. Bydd hyn yn dod i ben tua 4pm.

Mae mynediad yn gyfyngedig ar gyfer y daith gerdded, mae llwybr hygyrch i’r cyngerdd am 3pm. Bydd stiwardiaid yn cwrdd â chi yn y maes parcio.

Dewch â dillad cynnes ac esgidiau addas, ni fydd lluniaeth, felly dewch â’ch diodydd eich hun.

https://soundcloud.com/deuair
https://www.kirstiesimson.com/

Book / Archebu: https://www.eventbrite.co.uk/e/into-the-forest-equinox-walk-dance-and-music-event-tickets-293204250807