Lle i bawb ddawnsio, meddwl, a chreu gwahanol ffyrdd o fod gyda’i gilydd.

A place for everybody to dance, to think, and make different ways of being together. 

Newyddion / News

Mae peth amser wedi mynd heibio… a gobeithiwn eich bod yn cadw’n iach ac yn dod o hyd i ffyrdd o lywio’r amseroedd rydym yn byw drwyddynt.


Fe benderfynon ni atal ein gweithgareddau yma nes y gallem ddod o hyd i ffyrdd o ail-ymgysylltu’n ddiogel â phobl a symud trwy’r ansicrwydd o redeg rhaglen sy’n seiliedig ar gyfranogiad a ffyrdd corfforol o fod gyda’n gilydd. Rydym wedi gweld eich eisiau i gyd, ac wedi gweld eisiau symud gyda’n gilydd a rhannu amser a gofod ac ymarfer creadigol.


Mae’n teimlo fel petai ein cyrff wedi bod yn colli rhywbeth hanfodol, sy’n rhoi bywyd ac sy’n iachau. Cyffwrdd yw popeth yn tydi? Yn enwedig pan mae’r posibiliadau ar gyfer cyffwrdd yn cyfyngu ac mae rhyw wyliadwriaeth nerfus yn cymryd lle’r natur ddigymell…

Fodd bynnag! Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi y byddwn yn ailddechrau gweithgareddau mewn ffordd bwyllog, ond llawen a byddwn yn edrych ymlaen at eich gweld eto ar ryw ffurf dros y misoedd nesaf. Byddwn yn cyhoeddi digwyddiadau gan roi digon o rybudd – cadwch lygad allan!

Yn gyntaf, hoffem gydnabod ein hartist preswyl nesaf yn
2Penrhiw. Mae Omari Carter yn artist dawns a gwneuthurwr ffilmiau dawns o Lundain. Bydd yn ymweld ym mis Mehefin 2021 a bydd yn rhannu rhai o’i ffilmiau yn rhithiol ac yn bersonol (rydym yn ymchwilio i ffyrdd y gallwn wneud hyn yn ddiogel yn yr awyr agored.) Bydd Omari hefyd yn treulio amser yn y pentref er mwyn ymchwilio i rai syniadau newydd ac i ymgyfarwyddo â’r lle a’r gymuned yma. Mae gwaith coreograffig Omari yn cael ei ddylanwadu gan ddawns hip-hop, diwylliant trefol ac arferion defnyddio’r corff fel offeryn taro.
https://www.motiondancecollective.com/ease-on-down

It’s been a while…and we hope that you are keeping well and finding ways to navigate the times we are living through.

We decided to suspend our activity here until we could find ways to safely re-engage with people and move through the uncertainties of running a programme that is based on participation and physical ways of being together. We have mourned the loss of seeing everyone, of moving together and sharing time and space and creative practice.
It feels like our bodies have been missing something essential, life giving and healing. Touch is everything isn’t it? particularly when the possibilities for touch become narrowed and spontaneity is replaced by a certain nervous vigilance…

However! we are delighted to be able to announce that we will be resuming activity in a measured, but joyful way and we will look forward to seeing you again in some form over the coming months. We will announce events with plenty of notice- please watch this space!

Firstly, we would like to acknowledge our next residency artist at
2Penrhiw. Omari Carter is a dance artist and dance film maker based in London. He will be visiting in June 2021 and will share some of his films both virtually and physically (we are researching ways that we can do this safely outdoors). Omari will also take time in the village to research some new ideas and to familiarise himself with the place and community here. Omari’s choreographic work is influenced by hip-hop dance, urban culture and body-percussion practices.
https://www.motiondancecollective.com/ease-on-down