Wild Youth DanceWild Youth Dance

Gathering roughly once a month July 2019 to March 2020 the young dancers involved in Maynard Abercych’s WILD project have improvised, connected, explored & created towards making a performance work.

Facilitated by Eeva-Maria Mutka and Stirling Steward, with the theme encompassing delight in & concern for the WILD, the project has emphasised building confidence & trust individually & as a collective.

Dancing at Small World Theatre in Cardigan, Abercych Village Hall, and in the studio & woodland of Pen Pynfarch, together they have discovered ways to structure improvisations and choreograph as a group, honing physical skills and expanding imagination into their moving bodies. The music of fiddle player Elsa Davies and presence of wordsmith Kate Pawsey added welcome layers to the making process.

Energy & focus in the studio and out in the wilds has been fantastic, and we were disappointed to have to take a pause just as the group was on the cusp of presenting our work at SWT in the spring. Now the dancers have gathered again to transform the ideas and material into a short film.

 


Gan ddod at ei gilydd tua unwaith y mis o Orffennaf 2019 i Fawrth 2020, mae’r dawnswyr ifanc sy’n ymwneud â phrosiect GWYLLT Maynard Abercych wedi byrfyfyrio, cysylltu, archwilio a chreu er mwyn cynhyrchu gwaith perfformio.

Gydag Eeva-Maria Mutka a Stirling Steward yn hwyluso, mae’r thema’n cwmpasu hyfrydwch a phryder am y GWYLLT, ac mae’r prosiect wedi pwysleisio magu hyder ac ymddiriedaeth yn unigol ac fel grŵp.

Yn dawnsio yn Theatr Byd Bach yn Aberteifi, Neuadd Bentref Abercych, ac yn stiwdio a choetir Pen Pynfarch, gyda’i gilydd maen nhw wedi darganfod ffyrdd i strwythuro gwaith byrfyfyr a choreograffu fel grŵp, gan fireinio sgiliau corfforol ac ehangu dychymyg i mewn i’w cyrff symudol. Ychwanegwyd haenau dymunol i’r broses gan gerddoriaeth y chwaraewr ffidil Elsa Davies a phresenoldeb y crefftwr geiriau Kate Pawsey.

Mae egni a ffocws yn y stiwdio ac allan yn y tir gwyllt wedi bod yn wych, ac roeddem yn siomedig o orfod cymryd saib yn union pan oedd y grŵp ar fin cyflwyno ei waith yn Theatr Byd Bach yn y gwanwyn. Nawr …mae’r dawnswyr wedi thrawsnewid y syniadau a’r deunydd yn ffilm fer.

 

Wild Youth Dance Project in Abercych Village Hall / Prosiect Dawns Ieuenctid Gwyllt yn Neuadd Bentref Abercych