Mae Maynard Abercych yn adnodd ar gyfer Dawns a Chelfyddydau Symudiad yng Ngorllewin Cymru wledig.

Mae Maynard yn lle i bawb gasglu a dawnsio gyda’i gilydd, gan rannu gwahanol ffyrdd o fodoli yn ein cyrff, yn gydradd mewn byd sy’n newid. Mae Maynard yn gwahodd cymunedau ac artistiaid i ymgysylltu â chreu cyfeillgarwch, creu newid, creu perthyn, creu dawnsfeydd a chreu cartref yn ein cyrff.

Mae ein cartref yn Abercych, yn nyffryn Teifi, yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Gellir cynnal ein dawnsfeydd o dan do, yn yr awyr agored, gerllaw, ar sgrin neu yn bell i ffwrdd. Trwy berfformiadau, digwyddiadau, dawnsfeydd cymdeithasol, ffilmiau a gweithdai rydym yn cefnogi ac yn gwella diwylliant dawns yn y rhan hon o’r byd, gan hyrwyddo iechyd a lles i bawb.

Yn ddiweddar, rydym wedi dod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol (CIC).
Mae gennym ddiddordeb mewn sut y gallai ymgysylltiad â gwahanol artistiaid ddechrau datgelu cymhlethdod ‘cymuned’. Beth yw natur y cymunedau sy’n dod i’r amlwg trwy ddawnsio gyda’n gilydd? a sut rydym yn darparu gweithgareddau ar gyfer y cymunedau a’r dealltwriaethau hyn er mwyn datblygu mewn ardal wledig?

Rydym wedi ymrwymo i greu cyd-destunau lle mae teuluoedd, plant, pobl hŷn a phobl sydd â galluoedd gwahanol yn bresenoldeb canolog a chyfarwydd. Gallai hyn fod drwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau Twmpath rheolaidd; mewn gweithdai teuluol, lle mae artistiaid yn rhannu arferion gyda phob oedran; gŵyl neu breswylfa, lle gall artist rannu ei arferion gyda chynulleidfa amrywiol; ac fel rhan o’n cynlluniau yn y dyfodol, lle mae pobl o’r gymuned hon yn perfformio fel rhan o waith arlunydd.

Maynard Abercych yw:

Rhowan Alleyne

Stirling Steward

Siriol Joyner

Simon Whitehead

Artistiaid Cysylltiol Maynard Abercych yw:
Cai Tomos
Anushiye Yarnell
Joanna Young
Neil Callaghan
Jane Mason
Ray Jacobs
SiD
Jess Lerner
Jennifer Monson
Alex Reuben
Keren Kossow
Jake Whittaker
Ben Stammers

Dance first. Think later‘… ‘It’s the natural order.
Samuel Beckett


Maynard Abercych is a resource for Dance and Movement Arts in Rural West Wales.

Maynard is a place for everybody to gather and dance together, sharing different ways of being in our bodies, as equals in a changing world. Maynard invites communities and artists to engage in making friendships, making change, making belonging, making dances, and making home in our bodies.

Our home is in Abercych, in the Teifi valley, in rural west Wales. Our dances can take place inside, outside, nearby, on a screen or far away. Through performances, events, social dances, films and workshops we support and enhance the dance culture in this part of the world, promoting health and wellbeing for all.

We have recently become a Community interest Company (CIC).

We are interested in how an engagement with different artists might begin to reveal the complexity of ‘community’. What is the nature of communities that emerge through dancing together? and how do we provide activities for these communities and understandings to develop in a rural area?

We are committed to creating contexts where families, children, elders and differently- abled people are a central and familiar presence. This might be through participating in our regular Twmpath events; at family workshops, where artists share practices with all ages; a festival or a residency, where an artist may share their practices with a diverse audience; and as part of our future plans, where people from this community perform in an artist’s work.

Maynard Abercych is:
Rhowan Alleyne
Stirling Steward
Siriol Joyner
Simon Whitehead

Maynard Abercych Associate Artists are:
Cai Tomos
Anushiye Yarnell
Joanna Young
Neil Callaghan
Jane Mason
Ray Jacobs
SiD
Jess Lerner
Jennifer Monson
Alex Reuben
Keren Kossow
Jake Whittaker
Ben Stammers

Dance first. Think later’ … ‘It’s the natural order.’
Samuel Beckett